معنی و ترجمه کلمه panel به فارسی panel یعنی چه

panel


تخته کوبيدن ،صورت اساسى افراد واجد شرايط براى عضويت هيات منصفه ،پانل ،ورقه ،تابلوى برق ،قاب تخته اى ،قاب تزئينى ،پرده شبکه مخابرات ،پرده مخابرات ،صفحه تقسيم برق ،صفحه کليد،صفحه نمودار جعبه سويچها،تابلو،صفحه ،هيئت تشک ،پالان ،قاب سقف ،قاب عکس ،نقاشى بروى تخته ،نقوش حاشيه دارکتاب ،(مج).اعضاى هيئت منصفه ،فهرست هيئت ياعده اى که براى انجام خدمتى اماده اند،هيئت ،قطعه مستطيلى شکل ،قسمت جلوى پيشخوان اتومبيل و هواپيماوغيره ،قاب گذاردن ،حاشيه زدن به
علوم مهندسى : تابلو
کامپيوتر : صفحه
<

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده