معنی و ترجمه کلمه parade به فارسی parade یعنی چه

parade


سان و رژه ،سان رفتن ،سان ،نمايش با شکوه ،جلوه ،نمايش ،خودنمايى ،جولان ،ميدان رژه ،تظاهرات ،عمليات دسته جمعى ،اجتماع مردم ،رژه رفتن ،خود نمايى کردن
علوم نظامى : رژه رفتن محل سان


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها