معنی و ترجمه کلمه parallax به فارسی parallax یعنی چه

parallax


زاويه شکست نور،پارالاکس ،اختلاف رويت با در نظر گرفتن محل ديد ناظر،اختلاف منظر،انطباق
الکترونيک : اختلاف منظر
معمارى : اختلاف منظر
روانشناسى : اختلاف منظر
علوم هوايى : اختلاف جهت يا موقعيت ظاهرى يک جسم از دو زاو يه ديد مختلف
علوم نظامى : ضريب شکست نور جابجايى تصوير در اثر شکست نور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها