معنی و ترجمه کلمه paralytic به فارسی paralytic یعنی چه

paralytic


فلجى ،افليج ،وابسته به فلج
روانشناسى : افليج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها