معنی و ترجمه کلمه parametric estimate به فارسی parametric estimate یعنی چه

parametric estimate


براوردى که بر مبناى در نظر گرفتن متغيرها انجام مى شود
علوم نظامى : تخمين تقريبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها