معنی و ترجمه کلمه paramount به فارسی paramount یعنی چه

paramount


فائق ،حاکم عاليمقام ،بزرگتر،برترين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها