معنی و ترجمه کلمه paraplegic به فارسی paraplegic یعنی چه

paraplegic


فالج درنيمتنه ،فالج ازپا،دچارفلج ناقص درپايانيمى ازتن ،وابسته به فلج پا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها