معنی و ترجمه کلمه paregoric(elixir) به فارسی paregoric(elixir) یعنی چه

paregoric(elixir)


تعفين کافورى مرکب ،تعفين کافورى افيون که تخم باديان و جوهرحسن بان ميزند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها