معنی و ترجمه کلمه pareto optimality به فارسی pareto optimality یعنی چه

pareto optimality


بهينه پاراتو
بازرگانى : حد مطلوب پاراتو وضعيتى که در ان نتوان رفاه يک فرد را افزايش داد مگر به قيمت کاهش دادن رفاه ديگرى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها