معنی و ترجمه کلمه parking به فارسی parking یعنی چه

parking


محوطه پارک کردن ،پارک کردن هواپيما يا وسيله ، )parking lot(ماندگاه ،توقفگاه بى سقف( براى توقف وسائط نقليه)
علوم نظامى : توقفگاه خودرو

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها