معنی و ترجمه کلمه participation به فارسی participation یعنی چه

participation


اشتراک ،مشارکت ،مداخله ،شرکت کردن
قانون ـ فقه : شرکت در جرم ،شرکت
روانشناسى : مشارکت
بازرگانى : سهم داشتن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها