معنی و ترجمه کلمه party against whom a protest is made به فارسی party against whom a protest is made یعنی چه

party against whom a protest is made


واخوانده
قانون ـ فقه : معترض عليه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها