معنی و ترجمه کلمه path به فارسی path یعنی چه

path


پياده رو،گذرگاه ،باريک راه ،راه ،مسير،طريقت ،جاده مال رو
علوم مهندسى : راه
کامپيوتر : فرمانPATH
معمارى : مسير
روانشناسى : راه
بازرگانى : مسير
ورزش : مسير
علوم هوايى : مسير


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها