معنی و ترجمه کلمه pavis به فارسی pavis یعنی چه

pavis


سپربزرگى که در قرنهاى ميانه بکارميبرندوسرتاپارامى پوشانيد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها