معنی و ترجمه کلمه pay as you go principle به فارسی pay as you go principle یعنی چه

pay as you go principle


بازرگانى : اصلى که بر اساس ان ماليات دريافتى توسط دولت براى سيستم تامين اجتماعى در هر سال به بازنشستگان در همان سال پرداخت ميشود و بنابراين دولت وجوهى را از اين بابت جمع اورى نمى کند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها