معنی و ترجمه کلمه payable at destiination به فارسی payable at destiination یعنی چه

payable at destiination


بازرگانى : قابل پرداخت در مقصد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها