معنی و ترجمه کلمه peak load به فارسی peak load یعنی چه

peak load


بار حداکثر،بار قله اى ،بحبوحه مصرف
علوم مهندسى : بار پيک
الکترونيک : بار خارجى بيشينه
بازرگانى : حداکثر بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها