معنی و ترجمه کلمه peak-to-peak voltage به فارسی peak-to-peak voltage یعنی چه

peak-to-peak voltage


الکترونيک : ولتاژ مضاعف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها