معنی و ترجمه کلمه pecking order به فارسی pecking order یعنی چه

pecking order


سلسله مراتب
روانشناسى : سلسله مراتب دانه چينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها