معنی و ترجمه کلمه peculiar people به فارسی peculiar people یعنی چه

peculiar people


قوم خاص ،قوم برگزيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها