معنی و ترجمه کلمه peers of the realm به فارسی peers of the realm یعنی چه

peers of the realm


بزرگانى که مى توانند همگى در مجلس اعيان به نشينند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها