معنی و ترجمه کلمه percentile norm به فارسی percentile norm یعنی چه

percentile norm


روانشناسى : هنجار صدکى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها