معنی و ترجمه کلمه periodic intelligence report به فارسی periodic intelligence report یعنی چه

periodic intelligence report


علوم نظامى : گزارش نوبه اى اطلاعاتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها