معنی و ترجمه کلمه pertinence or nency به فارسی pertinence or nency یعنی چه

pertinence or nency


ربط،وابستگى ،دخل ،موقعيت ،شايستگى ،اقتضا،مناسبت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها