معنی و ترجمه کلمه pertinenet به فارسی pertinenet یعنی چه

pertinenet


مربوط،وارد به ،بجا

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها