معنی و ترجمه کلمه petrify به فارسی petrify یعنی چه

petrify


سنگ کردن يا شدن ،متحجر کردن ،گيج کردن ،از کارانداختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها