معنی و ترجمه کلمه phonetics به فارسی phonetics یعنی چه

phonetics


اواشناسى ،مبحث تلفظ صوتى حرف وکلمات ،صوت شناسى
روانشناسى : اوا شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها