معنی و ترجمه کلمه photophobe به فارسی photophobe یعنی چه

photophobe


)photophobic(بيمناک از نور،رشد کننده در نور کم ،نور گريز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها