معنی و ترجمه کلمه physiognomonic به فارسی physiognomonic یعنی چه

physiognomonic


مشخص ،تشخيس دهنده ،وابسته به قيافه شناسى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها