معنی و ترجمه کلمه physiological gradient به فارسی physiological gradient یعنی چه

physiological gradient


روانشناسى : شيب فيزيولوژيکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها