معنی و ترجمه کلمه physiological به فارسی physiological یعنی چه

physiological


فيزيولوژيکى ، )physiologic(وابسته به علم وظايف اعضاء،ساختمانى ،وابسته به علم فيزيولوژى ،تنکردى
روانشناسى : فيزيولوژيايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها