معنی و ترجمه کلمه piece به فارسی piece یعنی چه

piece


طغرا،سوار،پاره ،قبضه توپ يا تفنگ ،قبضه ،دانه ،مهره ،پارچه ،فقره ،عدد،سکه ،نمونه ،قطعه ادبى يا موسيقى ،نمايشنامه قسمت ،بخش ،يک تکه کردن ،وصله کردن ،ترکيب کردن ،جور شدن ،قدرى ،کمى ،اسلحه گرم
علوم مهندسى : جزء
معمارى : قسمت
قان ون ـ فقه : طغرى
ورزش : مهره شطرنج
علوم نظامى : سلاح

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها