معنی و ترجمه کلمه pip squeak به فارسی pip squeak یعنی چه

pip squeak


نارنجکى که صداى ان مانند PIP-SQUEAKبگوش ميرسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها