معنی و ترجمه کلمه pipeline به فارسی pipeline یعنی چه

pipeline


خط لوله ،لوله کشى
علوم مهندسى : خط لوله
کامپيوتر : لوله اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها