معنی و ترجمه کلمه pistol clasp به فارسی pistol clasp یعنی چه

pistol clasp


گيره نگهدارنده طپانچه
علوم نظامى : قفل طپانچه نشان شرکت در مسابقه تيراندازى با طپانچه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها