معنی و ترجمه کلمه pitching به فارسی pitching یعنی چه

pitching


مايل ،سنگفرش ،فکافته
عمران : سنگ فرش
معمارى : سنگچين حفاظتى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها