معنی و ترجمه کلمه plain concrete به فارسی plain concrete یعنی چه

plain concrete


بتن معمولى( بدون ارماتور)
علوم مهندسى : بتن غيرمسلح
عمران : بتن معمولى
معمارى : بتن بدون ارماتور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها