معنی و ترجمه کلمه plotting a curve به فارسی plotting a curve یعنی چه

plotting a curve


کامپيوتر : رسم يک منحنى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها