معنی و ترجمه کلمه plutartchy به فارسی plutartchy یعنی چه

plutartchy


زمامدارى توانگران ،حکومت دولتمندان ،دولتمندان زمامدار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها