معنی و ترجمه کلمه poisson distribution به فارسی poisson distribution یعنی چه

poisson distribution


توزيع پواسون( درامار)
روانشناسى : توزيع پواسون
بازرگانى : اين توزيع در حقيقت يک توزيع احتمال براى متغيرهاى تصادفى ناپيوسته است که در ان ميزان احتمال بسيار کوچک و در مقابل تعداد مشاهدات بسيار زياد است

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها