معنی و ترجمه کلمه policy implication به فارسی policy implication یعنی چه

policy implication


کابرد سياستى
بازرگانى : کاربرد سياست اتخاذ شده در عمل


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها