معنی و ترجمه کلمه polymorphic به فارسی polymorphic یعنی چه

polymorphic


)polymorphous(چند دگرديس ،چند ريخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها