معنی و ترجمه کلمه post implementation review به فارسی post implementation review یعنی چه

post implementation review


کامپيوتر : ارزيابى يک سيستم پس از اين که براى چندين ماه مورد استفاده قرار گرفته است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها