معنی و ترجمه کلمه posteriori به فارسی posteriori یعنی چه

posteriori


ازراه استقرار،با پى بردن از معلول بعلت ،استقرائى ،لمى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها