معنی و ترجمه کلمه pot boiler به فارسی pot boiler یعنی چه

pot boiler


کار ادبى يا صنعتى که تنهابراى نان دراوردن دنبال شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها