معنی و ترجمه کلمه potential به فارسی potential یعنی چه

potential


ولتاژ،عامل بالقوه ،بالقوه ،عامل ،بالفعل ،ذخيره اى ،پنهانى ،داراى استعداد نهانى ،پتانسيل
علوم مهندسى : عامل بالقوه
الکترونيک : پتانسيل
معمارى : پتانسيل
قانون ـ فقه : بالقوه
روانشناسى : توان
بازرگ انى : بالقوه
ورزش : پتانسيل
علوم هوايى : پتانسيل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها