معنی و ترجمه کلمه practical به فارسی practical یعنی چه

practical


قابل استفاده ،سودمند،ازموده ،کارکن ،کابردى ،عملى ،بکار خور،اهل عمل
علوم مهندسى : واقعى کارازموده
عمران : قابل استفاده
معمارى : سودمند
بازرگانى : عملى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها