معنی و ترجمه کلمه practised به فارسی practised یعنی چه

practised


ورزيده ،)practiced(باتجربه
علوم مهندسى : مجرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها