معنی و ترجمه کلمه precautionary demand for money به فارسی precautionary demand for money یعنی چه

precautionary demand for money


تقاضاى احتياطى براى پول
بازرگانى : تقاضا براى پول بمنظور انگيزه احتياطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها