معنی و ترجمه کلمه precipitated rocks به فارسی precipitated rocks یعنی چه

precipitated rocks


سنگهاى رسوبى
معمارى : سنگهاى ته نشست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها